Algemene voorwaarden Eventonizer

Definities

 • Organisator: Eventonizer
 • Wederpartij: degene aan wie de organisator een aanbieding doet c.q. degene die op een aanbieding van de organisator positief reageert c.q. degene met wie de organisator een overeenkomst aangaat.
 • Partner(s): derden die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst van de organisator met de wederpartij worden/zijn ingeschakeld door de organisator.
 • Evenement: iedere activiteit waarop de aanbieding c.q. de overeenkomst gesloten tussen de organisator en de wederpartij betrekking heeft.

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten afkomstig van c.q. gesloten met de organisator, ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten.
 • De algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van toepassing op iedere aanbieding van de organisator c.q. iedere overeenkomst aangegaan tussen de organisator en de wederpartij.
 • Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden de organisator slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen blijven deze algemene voorwaarden voor het overige van kracht.

Aanbiedingen en overeenkomsten.

 • Alle aanbiedingen van de organisator zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door de organisator is medegedeeld.
 • Een opdracht geldt niet eerder als aanvaard door de organisator dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door de organisator, hetzij nadat de organisator één of meerdere handelingen heeft verricht overeenkomstig de opdracht.
 • De wederpartij wordt geacht een aanbieding te hebben aanvaard c.q. de inhoud van een opdrachtbevestiging van de organisator te hebben aanvaard indien de wederpartij op een aanbieding positief heeft gereageerd c.q. indien hij niet binnen 4 werkdagen na de datum van de opdrachtbevestiging tegen de inhoud daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd c.q. zoveel eerder als de organisator één of meerdere handelingen heeft verricht overeenkomstig de opdrachtbevestiging.
 • De organisator is eerst van zijn kant gehouden zijn verplichtingen na te komen na integrale betaling van de overeengekomen prijs door de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Indien tussen partijen deelbetalingen worden overeengekomen, moet in plaats van “integrale betaling” in de vorige volzin worden gelezen: “de eerste deelbetaling”.

Prijs

 • De op aanbiedingen en facturen van de organisator genoemde prijs bestaat uit de koopprijs voor al hetgeen de organisator in het kader van het evenement heeft aangeboden, exclusief verschuldigde BTW en eventuele andere overheidsheffingen.
 • De prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren, zoals eventuele materiaalprijzen, salarissen, sociale lasten, vervoerskosten, belastingen enzovoorts, geldend op het moment van de aanbieding c.q. de opdrachtbevestiging van de organisator. Verhogingen hiervan, die door de organisator niet konden worden voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 • Verhogingen van de kostenfactoren alsmede van de eventuele toepasselijke wisselkoersen, welke door de organisator niet konden worden voorzien op het moment van totstandkoming van de overeenkomst tussen de organisator en de wederpartij, geven de organisator het recht de overeengekomen prijs c.q. het door de wederpartij te betalen bedrag te verhogen, met dien verstande dat de organisator gehouden is om de wederpartij desgevraagd het bewijs van de verhogingen van de kostenfactoren te leveren.

Kwaliteit

 • Eerst op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst behoeft de organisator in te staan voor het rechtsgeldig bestaan van de in verband met het aangeboden evenement noodzakelijke overeenkomst met partners.
 • De organisator heeft een inspanningsverplichting tot nakoming van de in de aanbieding en de overeenkomst vermelde kwaliteit van het door de organisator georganiseerde evenement, zulks vanaf het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.
 • Tevens heeft de organisator een inspanningsverplichting tot nakoming van de ter zake van het evenement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

Afnameverplichting

 • De wederpartij is verplicht tot afname van het evenement, waarop de overeenkomst met de organisator betrekking heeft, op de met de organisator afgesproken data en tijdstippen.
 • De wederpartij is tot integrale betaling aan de organisator verplicht ook ingeval hij niet deelneemt aan het met de organisator overeengekomen evenement c.q. geen gebruik maakt van (onderdelen van) de door de organisator aan de wederpartij aangeboden faciliteiten in het kader van het evenement; evenmin heeft de wederpartij recht op (gedeeltelijke) terugbetaling door de organisator.
 • Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, heeft de wederpartij geen recht op annulering van het evenement c.q. ontbinding van de overeenkomst, tenzij ingeval van faillissement óf surséance van betaling van de organisator.

Betaling

 • De wederpartij is tot betaling aan de organisator gehouden overeenkomstig de door de organisator aan de wederpartij te versturen factuur, mits de factuur overeenstemt met de tussen partijen gesloten overeenkomsten.
 • De organisator is gerechtigd om de overeengekomen prijs in twee termijnen te factureren aan de wederpartij. Een eerste termijn kan door de organisator worden gefactureerd binnen twee werkdagen na de positieve reactie van de wederpartij op de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen. De tweede termijn kan door de organisator worden gefactureerd zes weken voor aanvang van het evenement waarop de overeenkomst betrekking heeft.
 • De wederpartij is verplicht de factuur te betalen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 • Bij niet tijdige betaling door de wederpartij is de organisator gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, terwijl de wederpartij in dat geval tot integrale betaling van het factuurbedrag bij wijze van schadevergoeding verplicht blijft.
 • Bij niet tijdige betaling is de wederpartij zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is in verzuim en is de wederpartij over het op de factuur genoemde factuurbedrag een directe opeisbare overeengekomen rente van 1% per maand verschuldigd vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband als een hele maand. De organisator mag voorts voorzover hij tot een prestatie gehouden is de nakoming daarvan opschorten totdat volledige betaling door de wederpartij heeft plaatsgevonden.
 • Alle kosten, waaronder incasso-, deurwaarders- en advocaatkosten, alsmede een redelijke vergoeding voor de door de organisator of zijn personeel aan de inning te besteden tijd, zowel gerechtelijke al buitengerechtelijke, welke door de organisator worden gemaakt teneinde de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij, de ontbinding van de overeenkomst of een vordering tot schadevergoeding te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij en zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering door de organisator in handen is gesteld van een advocaat of deurwaarder, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is; de buitengerechtelijke (incasso-)kosten, zulks met een minimum van € 250,00

Onvoorziene omstandigheden

 • Indien de uitvoering van de overeenkomst door onvoorziene omstandigheden bemoeilijkt wordt of onmogelijk wordt gemaakt, is de organisator gerechtigd de overeenkomst tussen de partijen te ontbinden, zulks zonder rechtelijke tussenkomst; de organisator is alsdan niet gehouden enigerlei schade, welke de wederpartij hierdoor lijdt, te vergoeden. De organisator dient schriftelijk en gemotiveerd te onderbouwen waarom de organisator tot de conclusie is gekomen dat de uitvoering van de overeenkomst dusdanig bemoeilijkt wordt c.q. onmogelijk gemaakt wordt, dat een ontbinding opportuun is. Gezien de kennis en de expertise van de organisator, wordt de organisator met inachtneming van het bepaalde in dit lid bij uitstek de meest aangewezen partij geacht om te bepalen of ontbinding van de overeenkomst op zijn plaats is; de wederpartij zal zich dan ook neerleggen bij het oordeel van de organisator, tenzij de motivering van de ontbinding als gevolg van onvoorziene omstandigheden duidelijk gebrekkig is of de door de organisator gestelde omstandigheden niet blijken te bestaan.
 • Met onvoorziene omstandigheden wordt gelijk gesteld: overheidsmaatregelen ingeval van oorlog hier ten lande of elders, of ingeval van dreiging van oorlog, oproer, sabotage, boycot, werkstakingen, bezettingen, blokkades, uitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen, storingen van welke aard dan ook (waaronder files), diefstal, zodanig ziekteverzuim van personeel van de organisator of van partners, dat de uitvoering van de overeenkomsternstig wordt belemmerd, bijzondere weersomstandigheden, alsmede tekortkomingen van partners van de organisator in de nakoming van hun overeenkomst met de organisator.
 • De organisator is in de gevallen als bedoeld in dit artikel gehouden om de wederpartij de koopprijs – voor zover – te restitueren, met dien verstande, dat de organisator op die koopprijs in mindering kan brengen c.q. – indien aan de orde – aan de wederpartij nog in rekening kan brengen dan reeds door de organisator gemaakte kosten vermeerderd met 10% van het bedrag van die kosten; de organisator is desgevraagd gehouden om aan de wederpartij bewijs te leveren dat de bedoelde kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt in de omvang als door de organisator op de te restitueren koopprijs in mindering c.q. in rekening worden gebracht.

Garantie en beperking aansprakelijkheid.

 • De organisator garandeert jegens de wederpartij niet meer dan hetgeen hij met de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen c.q. tot hetgeen hij op grond van de wet jegens de wederpartij verplicht is.
 • Indien de wederpartij, met inachtneming van het gestelde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, stelt dat de kwaliteit van het met de organisator overeengekomen evenement een tekortkoming vertoond, dient de wederpartij te bewijzen dat spraken is van een tekortkoming. Indien de wederpartij niet in dit bewijs slaagt, is de organisator niet schadeplichtig jegens de wederpartij.
 • Indien de organisator is tekort geschoten in de uitvoering van het met de wederpartij overeengekomen evenement als bedoeld in artikel 9.b. van deze algemene voorwaarden en de organisator geen beroep kan doen op onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarde, is de organisator gehouden bij wijze van schadevergoeding de door de wederpartij reeds betaalde koopprijs of deel van de koopprijs te restitueren onder aftrek van de kosten, die door de organisator reeds zijn gemaakt; desgevraagd is de organisator gehouden om aan de wederpartij het bewijs te leveren, dat de zojuist bedoelde kosten reeds zijn gemaakt. De organisator is niet gerechtigd om op de te restitueren koopprijs als in dit lid bedoeld de reeds door de organisator gemaakte kosten in mindering te brengen, indien spraken is van een ernstige nalatigheid of kwade trouw aan de zijde van de organisator, met die verstande, dat die ernstige nalatigheid of kwade trouw door de wederpartij moet worden bewezen.
 • Iedere vordering tot vergoeding van de schade of terugbetaling van (een deel van) de overeengekomen prijs, uit welk hoofde dan ook, moet door de wederpartij in rechte worden genomen ingesteld binnen 2 kalendermaanden te rekenen vanaf de datum waarop het evenement heeft plaatsgevonden c.q. had moeten plaatsvinden, bij gebreke waarvan de aanspraak op schadevergoeding c.q. (gedeeltelijke) terugbetaling vervalt en de wederpartij niet meer ontvankelijk is in enige vordering op de organisator.
 • De organisator is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van handelingen of nalaten van ten verzoeke van de organisator ingeschakelde partners en/of werknemers van de organisator of diens partners. Voor dergelijke schade wordt de organisator door de wederpartij gevrijwaard.
 • De organisator is eveneens niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van handelingen of nalaten van de wederpartij in afwijking van de afspraken of de richtlijnen gegeven in het kader van het met de organisator overeengekomen evenement.
 • Evenmin is de organisator aansprakelijk voor gevolgschade, uit welke hoofde of in welke vorm dan ook of schade van genodigden van de wederpartij, uit welke hoofde of in welke vorm dan ook.
 • Eventueel andere vorderingen dan bedoeld in artikel 9.d van deze algemene voorwaarden dienen binnen 2 maanden na de datum van de overeenkomst c.q. (indien eerst mogelijk) na de datum waarop het evenement heeft plaatsgevonden c.q. had moeten plaatsvinden in rechte worden ingesteld, bij gebreke waarvan een dergelijke vordering is vervallen.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter.

 • Op alle aanbiedingen c.q. overeenkomsten van de organisator is het Nederlandse recht van toepassing.
 • Alle geschillen die voortvloeien uit een aanbieding van de organisator of een met de organisator gesloten overeenkomsten zullen worden voorgelegd en beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch danwel enige andere Arrondissementsrechtbank naar keuze van de organisator, zulks met uitzondering van geschillen die wettelijk bij uitsluiting moeten worden voorgelegd aan de Kantonrechter.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch.

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail of bel ons:
info@eventonizer.nl | +31 (0)40 207 02 33

Eventonizer
Hoofdstraat 43
5481 AA Schijndel
+31(0)40 207 02 33
info@eventonizer.nl

Nieuwsbrief
Op de hoogte blijven van onze acties en aanbiedingen? Schrijf u in voor een regelmatige dosis eventinspiratie!

Aanmelden nieuwsbrief